BUFFER+ proposal on climate transition

 • 15-07-2021
BUFFERJust published: a short brochure providing information about a proposal to the sixth INTERREG North Sea Region Programme, which at the moment is being designed. The core of the proposal: climate change adaptation through finding, applying and testing landscape-based solutions and their revenue streams.We would like to focus on what innovations in landscape development can contribute to address climate mitigation and adaptation. Particularly, areas in which natural processes are given space and thus may function as a buffer against climate change are at the focus.
 
The folder is meant as an invitation for partners to join. We are looking for regional consortia to prepare one or more shared proposals.
 
Please find your download here.

 

2021 - Laat maar komen

 • 04-01-2021

2020 21

Publicatie 'ENGAGED'

 • 17-12-2020

Met vier collega’s hebben we eind 2020 jaar een boek gepubliceerd. Het heet ‘ENGAGED, Naar een krachtige regio’. We laten zien hoe een regio reageert op de grote economische, sociale en technologische veranderingen van onze tijd. In dit boek wordt geschetst hoe een regio in denken en doen een weg zoekt naar nieuwe samenhang. ENGAGED is daarbij het kernbegrip. Kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers werken met elkaar aan vernieuwing.
We beschrijven de noodzakelijke transities, in aparte hoofdstukken over de economie, de manier van samenwerken en de opbouw van een kennisinfrastructuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een heel nieuw ecosysteem waarin op maatschappelijke vraagstukken niet meer vanuit afzonderlijke posities wordt gereageerd, maar waarin iedereen vanuit eigen expertise en betrokkenheid meewerkt aan de best mogelijke aanpakken. Een dergelijk ecosysteem wordt ook concreet gemaakt, aan de hand van innovatiewerkplaatsen, gebiedscoöperaties en een overkoepelende regiocoöperatie. Posities, rollen en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders worden beschreven waarin dit alles mogelijk wordt.
‘ENGAGED’ – zo heet ook het laatste hoofdstuk. Het is een nieuw denkkader voor iedereen: onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en anderen. Dit kader vloeit voort uit alle hiervoor beschreven ontwikkelingen voor een regionale reactie op een continu veranderende en soms disruptieve wereld.

Een pdf is te hier te downloaden

 

Terra MBO - Duurzame voedselketen

 • 02-11-2020

Infographic SamenvattingTussen 2016 en 2020 werkte Terra MBO met haar partners aan de ontwikkeling van een regionale voedselketen in Zuidwest-Drenthe. In het najaar werd de balans opgemaakt. Wat heeft het project allemaal opgeleverd?

 • Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld;
 • De partners hebben businessmodellen voor een regionale verwerkings- en verwaardingsketen uitgewerkt;
 • Er zijn afspraken voor de samenwerking in een Innovatiewerkplaats gemaakt;
 • De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is geprofessionaliseerd.

Ik heb dit project voor Terra geëvalueerd.
Klik hier voor de samenvatting van de resultaten.

Cultuurnota Drenthe

 • 08-10-2020
Cultuurnota Drenthe 2021 24Vandaag hebben Provinciale Staten de nieuwe cultuurnota voor de provincie Drenthe vastgesteld. Het was een bijzonder interessante opdracht om voor deze nota de tekstredactie te maken. In de nota staat hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en -onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed. In grote lijnen wordt het huidige cultuurbeleid voortgezet. Maar daarbij worden twee nieuwe accenten gezet.

Meer nog dan voorheen gaat de provincie inzetten op een laagdrempelig cultuurklimaat. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.
 
Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland. Met gemeenten wordt sterk ingezet op maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en impulsen en versterking van het cultuuraanbod in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

U kunt de nota via de website van de provincie downloaden.

 

European Engaged University

 • 09-03-2020

In de maanden januari en februari hebben zes Europese hogescholen (met de Hanzehogeschool Groningen als penvoerder en initiatiefnemer gewerkt aan een afspraak om te gaan samenwerken als European Engaged University.


Zij willen samen een pioniersrol gaan vervullen voor de samenwerking van hogescholen die gezamenlijk onderwijs en onderzoek zullen gaan verrichten als Europese innovatiegemeenschap. Ze gaan samen zorgen voor een toegankelijke kennisproductie en samen hun ervaring, talent en expertise bundelen en uitwisselen met publieke en private partijen in hun regio’s. In de loop van het jaar gaan zij hun samenwerking verder formaliseren.


Dit zijn de zes samenwerkende hogescholen: Waterford Institute of Technology (Ierland), Hochschule Bremen (Duitsland), Tampere University of Applied Sciences (Finland), Alexandru Ioan Cuza University of Lasi (Roemenië), Polytechnic Institute of Braganca (Portugal) en de Hanzehogeschool Groningen (Nederland).Straks kunnen zij samen studenten opleiden en onderzoek gaan uitvoeren. Daarvoor gaan ze samen nieuwe en innovatieve onderwijs- en leerstrategieën ontwikkelen, curricula ontwikkelen en onderzoekslijnen opstellen.


Ik heb in dit voorbereidingstraject samengewerkt met het team van Hochschule Bremen en hun een beetje werk uit handen genomen. Lees hier de blog die ik voor lector W. Foorthuis heb geschreven.


PS oktober 2020: In eerste instantie was het de bedoeling om mee te dingen naar een subsidie uit het EU-Erasmus+ Programma. Maar na de zomer besloten de partijen ook zonder deze subsidie door te gaan naar de oprichting van de European Engaged University.

Gilde Nieuwe Stijl

 • 17-02-2020
GNS logoIn 2015 heeft Terra MBO een samenwerking opgezet met werkgevers, gemeenten en andere regionale opleidingscentra in Noord-Nederland. Samen hebben zij vier jaar gewerkt aan het project Gilde Nieuwe Stijl. Het gildeleren is een vorm van entree-opleiding, gericht op jongeren van 16 jaar en ouder die nog geen diploma hebben van een vooropleiding. Daardoor is het voor hen moeilijk om aansluiting te vinden bij de vragen van potentiële werkgevers.
 
Terra wilde in een pilotproject samen met haar partners erachter komen hoe deze jongeren door middel van het gildeleren alsnog de kans kunnen krijgen om een opleiding te volgen waarmee zij een startkwalificatie kunnen krijgen.Het bijzondere van gildeleren is dat de studenten niet naar school gaan maar een fulltime opleiding volgen in het bedrijf. Ze worden op de werkvloer begeleid door de gildemeester, een ervaren professional, en krijgen in een ‘leer-home’, eveneens op het bedrijf, aanvullende lessen door docenten van hun school.
 
Ik heb voor Terra een extern verslag over dit project geschreven. Getalsmatig zijn de oorspronkelijke projectdoelen dan wel niet behaald. Maar de waarde van en de waardering voor Gilde Nieuwe Stijl moet niet worden onderschat. Er is een unieke werkwijze ontwikkeld die, hoewel niet overal toepasbaar, op een aantal plekken succesvol blijkt en die ook in de toekomst jonge mensen aan een diploma en aan een werkkring kan helpen. Over een diploma beschikken, erachter komen wat je kunt, wat je sterke kanten zijn, werk hebben, successen beleven, maar ook vallen en weer opstaan – dit alles draagt bij aan persoonlijke groei en actieve participatie in de maatschappij. Het versterkt het sociale netwerk van de betrokkenen, vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid en draagt op deze wijze bij aan de levensvreugde van de studenten.


U kunt het volledige verslag hier downloaden.

Verschenen: artikel over Groeningen

 • 06-01-2020

In Nederland ligt een van de meest ingenieuze oplossingen voor de klimaatverandering direct voor onze neus: laagveengebieden en moerassen. Die zijn in tientallen eeuwen ontstaan door opeenstapeling van plantaardig materiaal en ze vormen prachtige buffers om klimaatverandering het hoofd te bieden. Maar tegelijkertijd zijn ze een tikkende tijdbom, en dat hebben we aan onszelf te danken. Vanaf de late middeleeuwen hebben we het gebied leeggehaald. Turf bleek een uitstekende brandstof, beter dan hout. Het vormde de basis voor een eeuwenlange florerende en innovatieve economie.

NB 01 2020 DEF p 30 31
Samen met W. Foorthuis schreef ik hierover een artikel voor Noorderbreedte. U kunt het stuk hier downloaden.