2024

 • 28-12-2023

WenS 2024

De coöperatieve regio

 • 21-12-2023
Titel DeCoopRegioBegin december is een nieuwe publicatie over coöperaties verschenen. In vijf hoofdstukken wordt de ontwikkeling van de coöperatie beweging geschetst, vanaf haar ontstaan in de achttiende eeuw tot de moderne lokale coöperaties van vandaag.Ook kunt u lezen hoe deze jonge coöperaties hun krachten kunnen bundelen om kennis te delen en samen stappen te maken.
 
De publicatie maakt deel uit van een serie van zes. Elke uitgave heeft een andere focus: naast de coöperende regio gaat het bijvoorbeeld om de onderzoekende, de ondernemende en de innoverende regio. De serie is een vervolg op de eerdere publicatie ENGAGED en bundelt de resultaten van acht jaar onderzoek in het lectoraat Duurzaam Cooperatief Ondernemen aan de Hanzehhogeschool Groningen.
 
U kunt 'De coöpererende regio' hier downloaden.

Wetsvoorstel Versterking Participatie

 • 31-07-2023
Titel Publ WetsvoorstelMet het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ wil demissionair minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid van hun gemeente, provincie of waterschap versterken. Als het voorstel niet controversieel wordt verklaard, kan de Tweede Kamer eind september over het voorstel gaan debatteren.
 
Waar gaat deze wet over? Waarom vond men hem nodig? En wat heeft de ondernemende overheid ermee te maken?
Download hier het cahier en lees er meer over.

BUFFER+ approved

 • 30-03-2023

Brilliant news: the INTERREG NWE Monitoring Committee has approved the BUFFER+ project.

21 Partners en 7 geassocieerde organisaties gaan in BUFFER+ hun capaciteiten en expertise bundelen om in Europese veengebieden de bufferfunctie voor CO2 en water te herstellen. Want natte en gezonde veengebieden zijn kampioenen in het opslaan van CO2 en water. Daardoor spelen ze een belangrijke rol bij overvloedige regenval of juist in perioden van droogte.
Samen willen de partners drie specifieke doelen bereiken:
 • Duurzame hervernatting, herstel en behoud van veengebieden en de inrichting van nieuwe landschappen realiseren – dit alles om buffers voor CO2 te creëren en de biodiversiteit te bevorderen.
 • Veenvriendelijke businessmodellen ontwikkelen zodat ondernemers kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie en tegelijkertijd voor hun inkomen kunnen zorgen.
 • Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en burgers intensief bij besluitvormingsprocessen betrekken en op de manier het bestuur van veengebieden verbeteren.
Zie hier meer meer inhoudelijke toelichtingen of download het het diagram hieronder.  
BUFFERDiagram

Wish you loads of luck

 • 01-01-2023

WenS sl 20222023

BUFFER+ Partnership

 • 20-06-2022
BUFFERnutshell
Samen met Roos Galjaard een paar maanden gewerkt aan de voorbereiding van een Europees partnerschap voor BUFFER+. Mooi tussenresultaat: in juni hebben 17 partners samen een project ingediend bij het EU-Programma INTERREG B (Northwest Europe).
 
Veengebieden hervernatten
Hun gemeenschapelijke uitdaging zijn beschadigde, gedraineerde veengronden. Vanwege de hoge CO2-uitstoot zijn die een groot probleem. Daartegenover staan gezonde veengebieden: enorm belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering, en daarnaast ondersteunen ook de aanpassing aan klimaatverandering, want ze bieden oplossingen tegen hittestress en geven ruimte voor recreatie en nieuwe businessmodellen. Bescherming, herstel en uitbreiding van veengebieden zijn dus essentieel voor de overgang naar een koolstofvrije samenleving.Het hoofddoel van BUFFER+ is dan ook om klimaatmitigatie en -aanpassing in veengebieden te verbeteren en veengebieden te laten fungeren als koolstof- en waterbuffers, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt hersteld en nieuwe inkomstenstromen worden gegenereerd.
 
Doelen van de partners
Vanwege de hoge CO2-uitstoot zijn vergaande maatregelen nodig, die vele bedrijfstakken en beleidssectoren betreffen met vaak tegengestelde belangen en kennisniveaus. Daarom moet iedereen om tafel. De partners in BUFFER+ vertegenwoordigen de 'quadruple helix': overheid, MKB, onderzoek en maatschappelijke organisaties/NGO's, waaronder natuurorganisaties en vrijwilligers. Zij werken aan gezamenlijke strategieën en voeren pilots uit die gericht zijn op de volgende doelstellingen:
1) Herstel van veengebieden en aanleg van nieuwe landschappen
2) Ontwikkeling van zakelijke en economische kansen
3) Verbetering van de governance
 
Brengen en halen
Elke partner brengt specifieke deskundigheid en ervaring mee. Door deze transnationale aanpak levert iedereen input voor de ander en doet hij kennis op door samenwerking en gezamenlijke activiteiten. De output bestaat uit gezamenlijke strategieën per doelstelling, en actieplannen en oplossingen die per regio worden opgepakt of opgeschaald. BUFFER+ bouwt voort op resultaten van eerdere projecten, maar zal ook nieuwe oplossingen uittesten, zoals een waterboerderij, veenvormingsprocessen, biomoleculaire en biodiversiteitsanalyses en digitale twinning.
De indiening van juni is de eerste fase van een volledig projectvoorstel. In september horen de partners of de projectschets gehonoreerd wordt. Dan kunnen ze doorgaan naar de uitwerking van een volledig voorstel dat ze in december kunnen gaan indienen.
Het factsheet van de projectschets kunt u hier downloaden.

Waterboerderij

 • 21-03-2022
TITEL WATERBOERDERIJ
 
 
Hoe zou een nieuw buisnessmodel voor boeren op het natte veen eruit kunnen zien? Deze vraag stelde zich de gemeente Westerkwartier.
 
Samen met het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen hebben we een eerste verkenning uitgevoerd.
 
U kunt het concept hier downloaden.

BUFFER+ Leaflet herzien

 • 03-01-2022

Zie hier een nieuwe versie van de BUFFER+ informatiefolder.